සැලකිය යුතුයි.


අවුරුදු
මාස
දින

ඉතා පැහැදිලි ෆොටෝ (Image type) එකක් ලෙස අප්ලෝඩ් කරන්න. (ගිණුම් අංකය, දිනය, මුදල පැහැදිලිව දිස් විය යුතු වේ.)

සැ. යුතුයි- බැංකු කුවිතාන්සිය ගැලරියෙන් තෝරා අප්ලෝඩ් කරන්න. (මුලින්ම බැංකු කුවිතාන්සිය ෆොටෝ එකක් ගන්න එවිට එය ගැලරියේ තැන්පත් වේ. මිලග පියවර ලෙස අප්ලෝඩ් කරන්න.)


ට්‍රේලර් මැෂින් හෝ මාර්ගගත ක්‍රමයට මුදල් තැන්පත් කිරීම් නොකළ යුතුයි. අනිවාර්යෙන්ම බැංකු කුවිතාන්සිය ඉදිරිපත් කළ යුතුයි.